"I like Sean because he looked, well, slutty...A boy who couldn't remember if he was Catholic or not"
  follow me on Twitter

  Thursday, May 19, 2011

  "It's a joke. It relies on the homonymic relationship between 'tick' the bloodsucking arachnid and 'tic' the involuntary muscular contraction."

  Jag lovade mig själv att aldrig bli så här förutsägbar, men det gick åt skogen så här kommer det ändå ett blogginlägg om Ströms nya bok. Typ. Det är inte riktigt sant. Jag har nämligen inte läst boken. Så - här kommer ett blogginlägg om det enda kapitel i boken som jag läst, det som handlar om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Fast det är inte heller sant. Vad jag faktiskt skriver om är inte Ströms bok så mycket som vilka källor Ström använder, i det enda kapitlet i boken som jag läst.

  Men det är också lögn. För jag tröttnade någonstans ungefär när jag insåg att jag skulle bli tvungen att granska en läsarenkät i Wendela angående lyxfruar, och gav upp. Så vad som kommer här är alltså ett blogginlägg om de källor som Ström använder på sidorna 21-38 i det enda kapitlet i Ströms bok som jag läst. Typ.

  I inledningen av kapitlet slår Ström fast att en löneskillnad mellan män och kvinnor inte behöver bero på direkt diskriminering. Vilket ju är helt sant. Förklaringar till löneskillnader som feminister ofta för fram är ju t ex att att kvinnodominerade yrken värderas lägre, och att vi lever i en kultur där män har rollen som "the breadwinner" medan kvinnor förväntas ta största ansvar för barn och hem. Det handlar om sociala konstruktioner, om de könsroller vi fostras in i, och om de förväntningar män och kvinnor möter enbart utifrån deras könstillhörighet. Det finns förstås också många feminister som hävdar direkt diskriminering, som att män i större grad väljer andra män, osv. Men det är två olika saker.

  Enligt Ström är den allra viktigaste anledningen till den 15% löneskillnad som finns mellan män och kvinnor att kvinnodominerade har arbeten har lägre lön och att mansdominerade arbeten har högre lön. Jag argumentera inte emot det för han har många källor på att det är så och det låter också rimligt. Andra viktiga orsaker till löneskillnaderna är enligt Ström bland annat att män oftare är chefer, att män lägger ner mer arbetstid (kvinnor jobbar mer deltid, vabbar mer, osv) samt mäns och kvinnors har olika grad av ”uppoffringsvilja.”

  Utöver dessa siffror på löneskillnaderna (eta: som jag i efterhand förstått att jag måste förtydliga att jag ser som seriösa), så har Ström dock många andra källor i sin källförteckning. De flesta av dessa källor är tidningsartiklar om olika studier, inte, märkligt nog, studierna själva. Kanske har han inte läst dem. En skrift han uppenbarligen har läst och använder sig mycket är sociologen Catherine Hakims Feminist Myths and magic medicine. (Hakim är ironiskt nog samma som bla kritiserat Sveriges jämställdhetspolitik och menar att den nordiska modellens generösa familjepolitik INTE minskat löneskillnaden mellan män och kvinnor utan bidragit till att det s.k glastaket för kvinnor t o m är lägre i Sverige än i andra länder. En åsikt man får anta att Ström inte delar.) Hakim är för övrigt konservativ, kontroversiell och eftersom Ström är helt okritisk till hennes skrift Feminist Myths kan det vara bra att länka till diverse kritiska röster från många olika håll.

  När det gäller den oförklarliga löneskillnaden (den som alltså inte har att göra med typ av jobb, chefskap, uppoffringsvilja eller kortare arbetstid, osv) kommer Ström fram till att det troligtvis inte handlar om diskriminering utan snarare om vad han kallar ”attityder och förhandlingsskicklighet.” Som stöd för detta hänvisar han till en amerikansk bok som heter Women Don’t Ask. Boken, som är från 2003, har uppskattats av många feministsidor över hela nätet så att se den i Ströms bok var lite förvånande. På hemsidan beskrivs boken så här: "It teaches all of us how to recognize the ways in which our institutions, child-rearing practices, and unspoken assumptions perpetuate inequalities - inequalities that are not only fundamentally unfair but also inefficient and economically unsound." I boken visar alltså författarna hur sociala konventioner gör kvinnor sämre på att se sin egen kompetens och att förhandla sin egen lön än män. I korthet, män uppmuntras och uppfostras till att hävda sin kompetens i högre grad än kvinnor gör.

  Um. Det låter liksom inte som en bok Ström skulle hänvisa till. Men okej.

  Eftersom det är en av bara två studien Ström hänvisar till när det gäller mäns och kvinnors förhandlingslägen får man anta att han läst boken och håller med om dess slutsatser (den andra källan angående att kvinnor är sämre på att förhandla kallas bara för "andra studier säger" och källhänvisningen är inte till någon av dessa studier utan till Catherine Hakims rapport som i sin tur tydligen hänvisar till dem - var de ovanligt svåra att hitta eller nåt, alla dessa studier han vägrar läsa och referera till direkt?)

  Nu vet vi alltså litegrann om varför kvinnor har lägre lön. Än så länge har jag ingen direkt jätteavvikande åsikt än vad de källor Ström valt säger. Detta faktum gjorde mig, för att uttrycka sig milt, lite förvånad.

  Men trots att kvinnor alltså är sämre på att uppoffra sin tid, välja rätt yrken och löneförhandla ökar kvinnors genomsnittslöner, vilket Ström också tar upp. Hans analys är att denna trend kommer fortsätta, bl a eftersom kvinnor idag utbildar sig mer än män, vilket ju är helt korrekt. Han skriver "Kommer kvinnornas lön att öka så mycket att lönegapet snart blir inverterat, vilket innebär att kvinnor tjänar mer än män? Många tecken finns på det." Sedan hänvisar han genast till några källor som ger en bild av att många tecken inte tycks tyda på det. Bzzhuh?

  Först visar han på statistik från Storbritannien (ja, det ser ut i texten som att han hänvisar till studien publicerat av Office of National Statistics men om man kollar källförteckningen har han tydligen bara läst en Daily Mail-artikel om studien – igen, gick den inte att hitta?) Daily Mail-artikeln konstaterar i alla fall att bland kvinnor under 30 och utan barn har löneskillnaden ”vänt” så att 20-någonting kvinnor nu tjänar 2% mer än 20-någonting män. Men i artikel framgår det också att när kvinnorna blir över 30 och skaffar barn tjänar de mindre än jämnåriga män igen (för att männen inte påverkas i lika hög grad av att skaffa barn?). Löneskillnaderna när det gäller kvinnor i 40-årsålder har visserligen minskat, men de tjänar fortfarande mindre än männen.

  Ström viftar dock bort det och menar att trenden för 20-någonting barnlösa kvinnor inom kort kommer spänna över alla åldersgrupper. Han skriver: "För hela åldersspannet 20-40 år rör det sig alltså om en kraftig pågående omsvängning av lönebalansen mellan könen till kvinnornas fördel (en omsvängning som förmodligen fortsätter)."

  Exakt varför Ström baserat på dessa källor tror att det inom en snar framtid inte kommer vara hindrande i karriären för kvinnor att ”göra valet” att skaffa barn går inte att uttyda i texten. Kommer jämställdhetsarbetet gå så långt att kön då är irrelevant för vem som tar huvudansvaret för barnen? För isåfall faller ju hela hans egen teori om att kvinnor ”väljer” att vara hemma mer av naturliga, biologiska orsaker.

  Efter Daily Mail-artikeln använder han ett långt citat ur en artikel i tidningen Time om hur unga kvinnor i storstäder idag tjänar mer än jämnåriga män. Ett stycke ur artikeln som han dock valde att inte citera var det här: "Here's the slightly deflating caveat: this reverse gender gap, as it's known, applies only to unmarried, childless women under 30 who live in cities. The rest of working women — even those of the same age, but who are married or don't live in a major metropolitan area — are still on the less scenic side of the wage divide."

  När det gäller att kvinnor skulle ha svårare att göra karriär anser Ström: "Det finns ett antal naturliga faktorer som bidrar till att män genomsnittligt sett kommer längre i karriären än kvinnor. Ingen av de faktorerna har något med diskriminering eller kvinnofientliga värderingar att göra. I grund och botten handlar det om olikheter i könens egna val och deras sätt att vara." Han menar biologiska skillnader. Samt "fria val", baserade på biologiska skillnader.

  Enligt Ström är några av dessa viktiga olikheter på könens "sätt att vara" att män är 1, mer tävlingsinriktade, 2, mer riskbenägna, 3, bättre på att fokusera hela sin uppmärksamhet på en uppgift i taget.

  För att stödja denna teori använder Ström bland annat Hakims skrift där hon t ex säger att kvinnor dras till jobb som kräver mindre arbetstid och går att samordna med familjeliv. Direkt därefter hänvisar han till en studie av Institute of Leadership and Managment, som har kommit fram till att "kvinnor har betydligt lägre karriärambition än män och betydligt lägre självförtroende." (Källhänvisning är en Daily Mail-artikel om rapporten och inte rapporten själv, och hans enda citat är en översättning ur Daily Mail-artikeln, så man får anta att han helt enkelt inte läst rapporten. Den går dock att läsa här. Gör det.)

  Ström citerar i sin bok vad Penny de Valk, ILMs chef, sagt till Daily Mail angående rapporten och kvinnors låga självförtroende. Det verkar dock som om en politiskt färgad tidning inte alltid ger hela bilden (anteckna nu, Pär), för om man läser t ex Guardians intervju med henne låter det så här:

  "Penny de Valk, the institute's chief executive, said the pressure on many women to combine childcare with career aspirations was "part of the cocktail". If large organisations wanted to nurture the talent of their best female employees, they needed to start challenging some of the unwritten rules of what senior management roles looked like.

  "It's not that women are risk-averse; younger women in particular are incredibly ambitious around entrepreneurial activity. Yet we can see that a promotion path within a large organisation is almost seen as riskier for them, on a personal basis, than going out and setting up their own venture," she said. "Companies have to think about how they can nurture that ambition. The only way is to hold chairmen and chief executives responsible. Good governance is good governance and it shouldn't be gender-specific.""


  Och även om Ström alltså inte hänvisar till själva rapporten så kan man om man läser den se ILM sammanfatta sina resultat med följande ord:

  "To stop talented women opting out of leadership careers, we need to get away from the male breadwinner career model and make senior leadership roles more appealing to people with family demands. Career advancement should reflect skills and capabilities,with less emphasis on time served.Flexible working, job and career sharing and work-life balance policies have an important part to play.

  Recruitment practices also need to evolve if we are to break the cycle of business as usual. Recruitment consultants should be encouraged to widen the net and identify a balance of candidates of both sexes for board level vacancies. At the same time, senior leaders should push themselves to take more risks when recruiting, by focusing on talent and potential over experience (länk) ."
  Utöver de resultat Ström - jag menar Daily Mail - redogör för visar ILM-rapporten för övrigt att 42% av de svarande kvinnorna hade tagit ut föräldraledighet jämfört med 9% av männen samt att de kvinnliga cheferna i mycket högre grad än männen avstått från att alls skaffa barn pga de negativa konsekvenserna för deras karriär. Intressant är också att ILMs studie visar att kvinnor i högre grad än männen är villiga att starta egna företag. Vilket rimmar lite illa med teori att kvinnor dras till jobb med kortare arbetstid. Korta arbetsdagar brukar väl inte associeras med egenföretagande?

  Ström hänvisar sedan till en annan artikel om en studie, men inte till studien, den här gången i ScienceDaily. Ström skriver: "Forskning vid University of Chicago46 visar att kvinnor är betydligt mindre intresserade än män av jobb där lönen sätts baserat på individuell konkurrens. ”När lönepotentialen huvudsakligen berodde på konkurrens var män 94 procent mer benägna att söka jobbet än kvinnor”, säger John List, professor i ekonomi." Och han tillägger: "Det måste rimligen innebära en mindre benägenhet att hårdsatsa på karriären, efter denna präglas av just stenhård konkurrens och prestationsberoende inkomst."

  John List säger visserligen allt detta, men om man läser artikeln som Ström hänvisar till säger han också att en komponent i denna olikhet i konkurrensinriktning är att kvinnor och män uppfostras olika: "socialization of women and men may play a factor in the gender differences in the way men and women respond to pay incentives based on competition. Boys receive more encouragement growing up to be competitive, particularly in sports, while girls frequently are encouraged to be more cooperative, he said."

  Dessutom visar studien, vilket Ström inte nämner, att kvinnor var mer mindre benägna att söka tävlingsinriktade jobb om den lokala lönenivån var hög, men om den lokala lönenivån var låg minskade skillnaden mellan män och kvinnor att söka tävlingsbaserade jobb: "For example in Houston, where the local wage was $10, women actually showed slightly MORE interest in applying to jobs with a competitive pay structure than men."

  Ström refererar också till en studie, förlåt, en artikel om en studie, av makarna Correll som visar att kvinnor i de akademiska fälten inte är utsatta för någon direkt könsdiskriminering, utan att det är andra orsaker som gör att män når längre inom akademia. Vad Ström inte nämner men som man bland annat kan läsa här är att forskarnas slutsats är: "It's not discrimination in these areas, but rather, differences in resources attributable to career and family-related choices that set women back in STEM (science, technology, engineering and math) fields."

  Det lägre antalet kvinnliga forskare inom dessa områden handlar alltså inte enligt forskarna om direkt diskriminering utan om om karriär-och familjerelaterade "val". Så länge valen är fria och kvinnorna är nöjda med dem tycker forskarna inte det finns något problem (och vem kan argumentera mot det?). Men om valen är bundna av andra faktorer och kvinnorna är missnöjda med vad detta innebär, så behöver förändringar ske:

  "”Fertility decisions are key because the tenure system has strong disincentives for women to have children -- a factor in why more women in academia are childless than men. Implementation of "flexible options" to enhance work-family balance may help to increase the numbers of women in STEM fields, the researchers say.”

  As long as women make the choice and "are satisfied with the outcomes, then we have no problem," they write in the paper. "However, to the extent that these choices are constrained by biology and/or society, and women are dissatisfied with the outcomes, or women's talent is not actualized, then we most emphatically have a problem." The solution will only be possible if society focuses on changing the women's non-optimal choices and addressing unique challenges faced by female STEM scientists with children, the researchers say (länk)."
  Den akademiska världens organisation och strukturer avskräcker kvinnor från att skaffa barn och de som till slut ändå gör det byter inriktning. Samma problem drabbar inte män som skaffar barn - och kvinnor inom de akademiska fälten är också barnlösa i högre grad än deras manliga kolleger. Vad forskarna säger att universiteten behöver göra är att bli mer flexibla så att de svårigheter som möter just kvinnliga forskare försvinner.

  Sen orkade jag inte leta i fler källor. Nästa av Ströms källor att tackla är nämligen en läsarundersökning (headdesk) i Aftonbladets Wendela (HEADDESK) där man ställt frågan om kvinnor skulle vilja bli försörjda av sina män om det var möjligt (samma fråga verkar inte ha ställts till männen, i alla fall finns inget resultat redovisat) och kommit fram till att en majoritet av de läsare som svarat (urvalet är alltså, folk som klickar på läsarundersökningar i Wendela) nog typ jättegärna skulle vilja ha "en man som ger LYX”. Och där, kände jag, gick min gräns för ikväll. Jag får fortsätta någon annan gång. eller också bestämmer jag att resten av kapitlet bara är källhänvisningar som säger exakt det som Ström verkar tro att de gör.

  Huruvida man delar Ströms teorier om mäns och kvinnors lika karriärmöjligheter och fria "val" verkar till sist ändå hänga på huruvida man ser olikheter mellan "hur könen är" som biologiska eller sociala. Att det finns både biologiska och sociala skillnader är väl vi alla rörande överens om, men vilka som är vad verkar vara det centrala när det gäller hur man sen ställer sig. Vad är arv och vad är miljö? Vad är "fria val" och vad är val vi gör på grund av normer som finns i samhället och de könsroller som vi fostras in i?

  Ströms egna slutord i kapitlet är: "För att sammanfatta: Det finns inga hinder i karriären som särskilt drabbar kvinnor. Karriären är en tuff utslagningsprocess för båda kön. Glastaket finns inte. Påståendet ”Kvinnor har svårare att göra karriär” är en myt. Med alla andra faktorer lika är kvinnligt kön istället en fördel i karriären idag."

  Um? Är det verkligen vad de källor han hänvisar till visar? Åtminstone några av dem verkade i alla fall säga att de könsroller vi fostras in i spelar roll för våra karriärsval och karriärmöjligheter, samt att kvinnor för första gången på vissa håll tjänar mer än jämnåriga män - så länge de är under 30 år och barnlösa.

  33 comments:

  Hannah said...

  Åh yey! Vilken fantastisk genomgång. Bra jobbat.

  Nelly said...

  Du lyckas alltid sätta ord på det där som går och gnager i en men som man aldrig lyckas sätta ord på. Tack!

  Gustaf said...

  Fantastiskt skrivet, och fy, vad pinsamt. Herr Ström borde kanske ha gått en grundkurs i akademisk metod innan han försökte lämna sitt bittra bloggfält...

  Grovt Initiativ said...

  And now: Lulz. Pär Ström, FORSKARE.

  Emma said...

  Bra genomgång! Hade jag haft ork skulle jag gjort en likadan med det inledande kapitlet där han inleder med Dahlström (som ju inte ens är forskare inom det området som hon skriver om), och Baron-Cohen vars forskning också lämnar en del övrigt att önska.
  Det är ju också så himla konstigt hur man kan hitta skillnader i hjärnan (vilka för övrigt inte är så stora) och sedan påstå att det är biologiskt, när hjärnan är extremt plastisk.

  Doris och Rita said...

  Imponerande genomgång och trots det är stycke ett och två mina favoriter.

  Skummade igenom kapitel ett igår. Går från SB:s "man föds inte till kvinnan, man görs till det" till rabblande om olika hormoners påverkan på hjärnors egenskaper till slutsatsen "ha, man föds visst till kvinna!" Kul läsning om man är lagd åt facepalm-hållet.

  Anonymous said...

  Det mest komiska är väl ändå att även om man tycker Pär Ströms källhänvisningar är oseriösa och ytliga så har han trots allt lyckats prestera avsevärt mycket mer bevis för sina teorier än vad feministerna har lyckats skrapa ihop de senaste 30 åren. Och det märks också hos de feminister som nu försöker bemöta Pär Ström. Några bevis för sina egna påståenden lyckas de fortfarande inte uppbringa.

  /Joakim

  Emchichi said...

  Joakim har nog lika lite vetenskaplig koll som Pär Ström. Kanske skulle prova att leta efter information i riktiga studier. Börja med en sökning på "gender studies" i Google Scholar så ska du nog se att du hittar forskning så det räcker och blir över. Annars är en kurs i genusvetenskap också en bra början, där ställs i och för sig skyhöga krav på akademisk briljans, så du kanske inte klarar det Jocke...

  BMP said...

  Jag antar att du inte är akademiker, Joakim. Det är jag. Jag använder mig en hel del av genusteori och genusstudier i min forskning. Vetenskap innebär att man inte kan påstår saker; alla resultat måste beläggas med såväl empiriska bevis som förankring i andra studier. Dessutom måste man regelbundet försvara sina resultat och resonemang gentemot andra forskare - och det kan gå ganska hett till. Det som feministiska forskare kommit fram till det senaste seklet är alltså inte grundlösa påståenden, utan bygger på vetenskaplig metod. Feministiska forskare finns dessutom inom alla vetenskaper; och har med nya ögon och nya teorier bidragit till att förnyelse och bredd, något som alltid är gynnsamt för vetenskap.

  Mattias S said...

  När jag läste texten igår gjorde den mig glad.
  Idag när jag läst hur vissa antifeminister tolkar texten blir jag ledsen över att de är dummare än jag någonsin kunnat ana och jag blir deppig av den.

  Anonymous said...

  Hahahaha! Så löjligt små ni framstår:

  "Joakim har nog lika lite vetenskaplig koll som Pär Ström. Kanske skulle prova att leta efter information i riktiga studier."

  "Jag antar att du inte är akademiker, Joakim."

  Jo, jag är akademiker och har forskat själv. Dessutom är jag journalist. Utbildad sådan. Jag tycker mina 180 universitetspoäng räcker en bra bit.

  Men ni, ni är direkt omogna. Och så faller ni platt på grund av ert högmod. Det är riktigt roande att se.

  /Joakim

  Anonymous said...

  Moget resonemang över cherry picking!

  BMP,
  Det heter inte genusstudier, eller jo det gör det, men det är genusaxiom. Spaghettimonstret styr våra liv!

  Sleepless said...

  Hannah, Nelly, Gustaf, Gustav, Emma, DorisochRita, Joakim, Emchichi, BMP, Mattias S, anonymous: Tack för era kommentarer, allihop!

  Mattias: De har såklart helt rätt i att det här inlägget inte är en recension av Ströms nya bok (det är jag ganska tydlig med, tyckte jag själv iallafall). Vore dock kul om det fick andra att kolla resten av källorna. Den lilla del av dem som jag kollade var i många fall mer spännande och definitivt mer analyserande och resonerande i ämnet än Ström själv.

  Josefin said...

  Tack för det här inlägget, nu känner jag mig lite styrkt inför läsandet av Per Ströms bok, sen vill jag bara säga @ Joakim att om du har läst ovanstående blogginlägg där Sleepless går igenom källförteckningarna av Per Ströms bok och kommer till slutsatsen av att i en del fall säger studierna nästan tvärt emot vad Per Ström hävdar att se säger, räknas inte det som stödjande bevis för feminist teorier? (dvs att samhället fortfarnade förfödelar kvinnor kariärmässigt när de föder barn?)

  Anonymous said...

  BRÅ, harvardprofessorer, medlingsinstitutet mm har alltså samtliga fel och Pär tolkar dem alla felaktigt? Man blir förvånad över vilken mental bias det råder i den feministiska konformormistiska världen. När Pär gör samma sak som feminister gjort i flera decennium är det fel, snacka om att vara motsägelsefull!

  Anonymous said...

  " Den lilla del av dem som jag kollade var i många fall mer spännande och definitivt mer analyserande och resonerande i ämnet än Ström själv."

  Mer hermeneutik mao, så att Ni får möjlighet att tolka statistik/vetenskap en ligt det färdiga axiomet. Jag blir förvänad över att Ni inte inser cirkelresonemanget som inbegrips i detta. Antagligen måste jag också vara jäkligt dum som Mathias säger förutom ad hominem angreppen. Nej, jag är inte antifeminist, jag är intresserad av sanningen och vill ha jämlikhet. Ibland så verkar det som om att det uppsiktligen försvåras av allt struktursnack, Pär har massor med referenser men ni plockar ut de som går att problematisera mest enkelt (selektivt, cherry picking) ingen, ingen feminist har gått ut och pekat på att han har rätt eller problematiserat från att det är männen som har det tuffast där ute i världen.

  Anonymous said...

  Varken Pär eller ni är speciellt vetenskapliga eller neutrala men Pär tar i alla fall ett kraftigt tag om pendeln för att driva den tillbaks till neutral position. En väldigt god samhällstjänst och dygdfullt anser jag!

  Sleepless said...

  Anonymous: Fast jag skriver ju att jag INTE argumenterar mot de källorna, samt att det de säger också låter fullt rimligt.

  Sedan är jag inte säker på att Mattias menade dig, utan en annan sak. Men det vet han ju bäst själv såklart.

  Ja, jag borde skriva om hela boken och inte bara en del av den, men jag VÄGRAR läsa kapitlet om våld mot män i relationer för det är ett så viktigt ämne och jag skulle bli så nedslagen om det visade sig att Ström inte behandlade det på ett bra sätt eller underbyggde det slarvigt. (Av de kapitlen jag läst hittills har jag inte blivit mindre oroad om man säger så.) Ungefär lika nedslagen som jag blir när när en del feminister envist vägrar diskuterar ämnet utifrån någon annat synvinkel än "könsmakt" eller den ensidiga teorin om "patriarkatet".

  Anonymous said...

  Tack för klargörandet Sleepless!

  För våld i nära relationer rekommenderar jag Fiebert, J. Archer samt Murray Strauss. Använd google chrome så hittar du massvis av studier som påvisar att det är jämnt fördelat, om du inte hittar dem så kan jag länka specifika studier och referenser men då jag anser dig så förbenat smart måste jag ge dig chansen till självhjälp. Annars är det väl en härskarteknik ;-)

  Sleepless said...

  Anonymous: Ja, jag känner till dem. Du kanske blir besviken men jag förnekar absolut inte inte patriarkala strukturer, teorin är dock alldeles för ensidig för att förklara alla samhällets maktstrukturer. Och när det gäller våld i relationer så förkastar jag inte maktstrukturer som faktorer eller fenomen som t ex normaliseringprocessen, men det verkar samtidigt som om delar av feminismen ha svårt att se att människor som utsätts för relationsvåld delar gemensamma upplevelser oavsett vilket kön de har.

  Anonymous said...

  @BMP

  Kan du ge några exempel på genusstudier som du tycker håller hög vetenskaplig klass?

  Det räcker med 5-10 st

  Tack på förhand
  /En Rosa Park

  Anonymous said...

  Jag tror kvinnor har en biologisk tendens att gå till personangrepp i debatter.
  Därimot tror jag inte de är så onda att de fattar själva vad de gör. I deras värld är det naturligt att försöka utesluta "fiender" från flocken, och "fiender" är alla som inte håller med. Kvinnor diskuterar nämligen inte, de söker allierade.

  Anonymous said...

  För ett förtydligande är det inte jag som avhandlat de sista två kommentarerna av pseodonymen "anonymous" men för övrigt bistår jag dem.

  Den ende anonymous som för övrigt gillar dig oavsett epitet och som söker styrka dig när du är nere!

  Motsatsen till patriarkat är för övrigt matriarkat eller snarare så kanske de är samspelande, i alla fall enligt Stephen Pinker ;-)

  Jag skulle vilja vända på diskussionen men då jag tror att du är mottaglig för goda argument så börjar jag försiktigt. "Där kvinnor förlorar. förlorar även män i den andra ändan" Sakta sakta m a o. Blev ju avstängd från feminetik p g a ingen orsak eller fel åsikt. Du är dock en favorit bland feminister, keep up the good work!

  Anonymous said...

  "Jag lovade mig själv att aldrig bli så här förutsägbar, men det gick åt skogen så här kommer det ändå ett blogginlägg om Ströms nya bok. Typ. Det är inte riktigt sant. Jag har nämligen inte läst boken. Så - här kommer ett blogginlägg om det enda kapitel i boken som jag läst, det som handlar om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Fast det är inte heller sant. Vad jag faktiskt skriver om är inte Ströms bok så mycket som vilka källor Ström använder, i det enda kapitlet i boken som jag läst."

  Bara så folk som läser här har det klart för sig.

  Det mesta av sleeplesss "motargument" verkar hänga på att författarna till vissa källor inte håller med Per Ström. Detta är inte särskilt allvarlig kritik mot Per Ströms bok. När en vetenskaplig artikel skrivs så skriver man först ut resultaten, de mätdata eller motsvarande man har. Sedan förklarar man resultaten med utgång för sin hypotes. Detta innebär att relutaten, mätdatan, är mer tillförlitliga än diskussionen efteråt, de är oförvanskade.

  Att vissa, forskare och andra, spekulerar i att ett beteende kan vara socialt inlärt är inte forskning i sig, speciellt inte om den som uttalar sig inte kan något om biologi och könspsykologi.

  -Andreas Mustaniemi

  Anonymous said...

  Anledningen till att kvinnor generellt har lägre lön beror på att dom jobbar i den offentliga sektorn mer än den privata. Det faller på sinn orimlighet att den offeltiga sektorn kan ha högre löner än den privata eftersom den offetliga sektorn är beroende av att den privata går bra. Det är alltså logiskt omöjligt att den privata sektorn i ett samhälle som sålt ut statliga företag etc har högre löner än den privata. Den offetnliga sektorn är inte vinstdrivande och i synnerhet inte vården.

  50/50 said...

  Jag är visserligen inte feminist men jag berömmer dig ändå för att du orkar ge dig på Pärs källor. Jag hade förväntat mig att de flesta av svaren mot Pärs bok hade sett ut så här (hur smart är det egentligen att hänvisa till webfrågor??) men döm till min förvåning när "storfeministerna" hittils bara gjort bort sig i riksmedia (med förlöjliganden, personangrepp mm).

  Pär har dock rätt i sak (även om flera av hans källor är minst sagt underliga). Kön är ingen social konstruktion, vårt genetiska arv påverkar i allra högst grad vårt beteende (liksom vår miljö).

  Könsroller och stereotyper finns naturligtvis men de finns av en anledning och de är knappast roligare för män än för kvinnor.

  Kvinnor diskrimineras inte arbetslivet (i alla fall inte mer än vad män diskrimineras). Kvinnor vinner mångfaldigt över männen inom utbildningen. Vi har lagar som diskriminerar män men inga som diskriminerar kvinnor. Det finns en myriad insatser specifikt för kvinnor men nästan inga för män osv.

  bittergubben said...

  Det verkar vara många som tror att kvinnor är lönediskriminerade, att de får lägre lön för samma arbete. Det är detta Ström huvudsakligen invänder mot i kapitlet, han hävdar att löneskillnaderna är sakliga och beror på att män och kvinnor gör olika val.

  Jag ser inte hur du invänder mot det? Du hackar på att referenserna inte är akademiska nog (jag delar i viss mån din smak i den frågan), att de rapporter Ström citerar inte har samma åsikter som honom (Vilket är irrelevant – sanning är inte en fråga om vem som har flest akademiska kompisar, frågan är om deras data är kompatibel med hur Ström använder dem i sina argument) och invänder att kvinnornas val påverkas av samhällets normer och att kvinnor tappar i lön när de skaffar barn. Men inget av de argumenten skulle innebära lönediskriminering, så jag kan inte se att du invänt mot Ströms huvudpunkt?

  Du hävdar implicit att lönegap mellan könen bör analyseras utifrån åldersgrupp och inte generation. Lönegapet är i någon mån en åldersfråga, men i stor utsträckning är det en generationsfråga. Bland dagens 40 åringar är det relativt många män som är välutbildade och gör karriär, men bland 20 åringarna är det många män som blivit utmobbade från skolan av kvinnochauvinistiska lärarinnor medan kvinnorna skaffar en högre utbildning. Det påverkar lönerna, och kommer att påverkare den generationens löner även om 20 år. Det syns mindre i svenska löner, antagligen därför att vi har så stor andel av befolkningen som studerat på universitet, och därför att vi har så låg utbildningspremie, och en förhållandevis stor andel av svenska studentskor väljer att läsa flumkurser som t.ex. så kallad genusvetenskap. Men i flera större städer i USA är effekten kraftig. Och att lönegapet varit åldersfråga är mycket än fråga om att de som gör karriär ökar i lön när de blir äldre. I en generation där andelen kvinnliga karriärister närmar sig andelen manliga, blir alltså ålder inte lika viktigt för lönegapet.

  Anonymous said...

  Hej!
  Det här är första gången jag läser bloggen. Jag är relativt oinsatt i hela debatten, främst för att jag redan tröttnat på sättet folk debatterar. Därför vill jag bara rikta ett STORT TACK för den första sakliga kritiken jag har stött på mot Per Ström. Äntligen någon som står över de härskartekniker och de sanslösa personangrepp som annars präglar debatten kring hans bok, från alla håll.
  Tack!
  /David

  Sleepless said...

  Josefin: Tack!:)

  Den enda anonymous: Är väl ingen fan av Pinker, men tack för din kommentar.

  David: Tack själv!

  50/50, Bittergubben och alla anonymous: Tack för era kommentarer.

  Hannah said...

  Hej igen!

  Jag undrar lite försynt om det är okey om jag länkar till dig bakom de referenser du just tagit upp, i det här inlägget: http://onewaycommunication.tumblr.com/post/5942518188/feministisk-motaktion

  What say you?

  Sleepless said...

  Hannah: Helt okej!

  Neon said...

  Tänkte bara instämma med ovanstående och berömma dig för konstruktiv, saklig och tänkvärd kritik av Per.
  Jag lutar ofta åt hans håll åsiktsmässigt, dock är han ute och slirar ibland men då all kritik hittills enbart varit personangrepp och saknat argument så ignoreras den.

  Men kritik som din gör att man kan få igång en seriös debatt vilket jag hoppas kan leda till eftertanke och omvärderande av åsikter från bägge sidor.

  Jag är stark motståndare till dagens 'feminisn' och anser den vara dogmatisk, dubbelmoralisk och verklighetsfrånvänd.
  Men jag tror inte Herr Ström, Billing m.fl har rätt i allt de säger heller, därför behövs saklig kritik som din som påpekar det utan att framställa motparten som en misogynistisk chauvinist utan argunent,

  Fortsätt gärna bemöta det som skrivs på samma sätt då det ger en mer mångfacetterad bild, ökad förståelse och insikten att man kan ha haft fel om något.

  Tack igen, hoppas Per läser och lär och kanske taggar ner några grader själv då han kan vara lite kolerisk ibland

  Anonymous said...

  Jag är finsk, men har studerat lönerna i Sverige. Om man antar, ett en arbetstimme av kvinnan är likvärdig med en arbetstimme av mannen, så båda kön får lika stor lön per arbetstimme enligt SCB's statistik.

  Titta hit:
  http://www.tasa-arvo.com/Sweden-svenska-kvinnans-krona.html

  Pauli Sumanen
  Arbetstid- och lönestatistikforskare